Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN BVE-Dienstverlening

 

Artikel 1: Definities

 

1.1 bve-dienstverlening, een vereniging die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nummer 58745610;

 

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met BVE-Dienstverlening een overeenkomst van opdracht of Mantelovereenkomst heeft gesloten;

 

1.3 Overeenkomst: de door bve-dienstverlening met Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht;

 

1.4 Mantelovereenkomst: de tussen bve en Opdrachtgever gesloten Mantelovereenkomst, op basis waarvan BVE-Dienstverlening en opdrachtgever van tijd tot tijd overeenkomsten sluiten.

 

1.5 Diensten: de door BVE-Dienstverlening te verrichten diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst en/of mantelovereenkomst;

 

1.6 Overeengekomen Tarief: de tussen BVE-Dienstverlening en opdrachtgever overeengekomen tarieven voor de diensten zoals aangegeven in de overeenkomst en/of mantelovereenkomst;

 

1.7 Overeengekomen vergoeding: de tussen BVE-Dienstverlening en opdrachtgever overeengekomen vergoeding voor de diensten zoals aangegeven in de overeenkomst en/of de mantelovereenkomst.

 

1.8 Activiteit: het evenement of de activiteit waarop de diensten betrekking hebben, waaronder onder meer valt, de exploitatie van een onderneming en de begeleiding, productie of organisatie van een evenement;

 

1.9 Beveiligingsdiensten: alle mogelijke vormen dienstverlening op het gebied van beveiliging;

 

1.10 Servicediensten: alle mogelijke vormen van dienstverlening op het gebied van service, alsmede evenementen EHBO-en verkeersbegeleiding;

 

1.11 Personeel: alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij BVE-Dienstverlening, die door BVE-Dienstverlening worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst;

 

1.12 Derden: alle rechtspersonen die door BVE-Dienstverlening worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst;

 

1.13 Zaken: alle zaken en dieren, waarvan BVE-Dienstverlening al dan niet de eigenaar is, die door BVE-Dienstverlening worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 2: Algemeen

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten, Mantelovereenkomsten en facturen tussen Opdrachtnemer en BVE-Dienstverlening, voor zover een en ander betrekking heeft op het verrichten van Beveiligings-en/of Servicediensten door BVE-Dienstverlening

 

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover BVE-Dienstverlening schriftelijk akkoord is gegaan met de afwijkingen en/of aanvullingen.

 

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van een of meer bepalingen van de overeenkomst en/of de Mantelovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de desbetreffende Overeenkomst en/of Mantelovereenkomst.

 

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 

2.6 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

 

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door BVE-Dienstverlening in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, personeel en/of zaken.

 

Artikel 3: 

Aanbiedingen/offertes/uitlatingen/prijzen

 

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van BVE-Dienstverlening, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 4: Uitvoering overeenkomst en inschakelen derden, personeel en zaken

 

4.1 BVE-Dienstverlening zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

4.2 Het is BVE-Dienstverlening toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever derden, personeel en zaken in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en om bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

 

Artikel 5: Informatieplicht opdrachtgever

 

5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BVE-Dienstverlening aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst, tijdig en volledig aan BVE-Dienstverlening worden verstrekt.

 

5.2 De door BVE-Dienstverlening gegeven adviezen worden uitsluitend gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

5.3 Indien de voor voorbereiding en/of uitvoering benodigde gegevens niet, niet tijdig en/of onvolledig aan BVE-Dienstverlening zijn verstrekt, zal opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal BVE-Dienstverlening gerechtigd zijn om -naar eigen keuze -de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, haar werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven er prijzen aan opdrachtgever in rekening te brengen, steeds onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen tarieven en prijzen volledig aan BVE-Dienstverlening te voldoen.

 

Artikel 6 Wijzigen Overeenkomst

 

6.1 Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst, blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zal BVE-Dienstverlening gerechtigd zijn om na voorafgaand kennisgeving aan opdrachtgever naar eigen inzicht de diensten te wijzigen c.q. aan te vullen. opdrachtgever is dan gehouden het daaruit voortvloeiende meerwerk volledig aan BVE-Dienstverlening te vergoeden conform de overeengekomen tarieven en prijzen.

 

Artikel 7: Onmiddellijke beëindiging

 

7.1 BVE-Dienstverlening en opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst en/of de mantelovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de andere partij haar wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de mantelovereenkomst niet nakomt, en, na daartoe in gebreke te zijn gesteld door wederpartij, haar verzuim niet heeft gezuiverd binnen de daarvoor gestelde redelijke gestelde termijn.

 

7.2 BVE-Dienstverlening en opdrachtgever zijn voorts gerechtigd de overeenkomst en/of de mantelovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindiging, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien de andere partij:

 

7.3 surséance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend,

 

7.4 haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard,

 

7.5 wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag voor wordt ingediend.

 

Artikel 8: Tarieven, prijzen, verhoging

 

8.1 De Overeengekomen tarieven en prijzen zijn altijd exclusief 21 % BTW.

 

8.2 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of de mantelovereenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op lonen, premieverhogingen van sociale wetten, verhogingen van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is BVE-Dienstverlening gerechtigd de Overeengekomen Tarieven en Prijzen tussentijds met vooraankondiging te verhogen.

 

8.3 Indien tussen het moment van aanbieding en het aangaan van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen plaatsvinden, is BVE-Dienstverlening tevens gerechtigd de voorgestelde tarieven en prijzen te verhogen.

 

8.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen voor alle of bepaalde diensten en tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk en/of de duur van het werk, omvangrijker en/of meer tijd in beslag neemt dan ingeschat, waardoor in redelijkheid niet van BVE-Dienstverlening kan worden verwacht de diensten te verrichten tegen de overeengekomen vaste prijs, dan zal dit worden aangemerkt als meerwerk en is opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan BVE-Dienstverlening te betalen conform het gebruikelijke tarief van BVE-Dienstverlening.

 

8.5 Indien de diensten door BVE-Dienstverlening op landelijke feestdagen worden verricht, geldt een toeslag van 100% op het Overeengekomen Tarief en/of de overeengekomen Prijs, tenzij in de Overeenkomst en/of Mantelovereenkomst een andere toeslag is overeengekomen.

 

8.6 Tijdens het evenement worden onze mensen redelijkerwijs op uw kosten voorzien van consumpties en eten. Tevens dient u te zorgen voor voldoende gratis parkeergelegenheid in de nabijheid van de werkplek. Bij verzuim kan BVE-Dienstverlening een bedrag van € 50,- per persoon excl. gemaakte kosten op de factuur in rekening brengen.

 

Artikel 9: Facturatie en betaling

 

9.1 De door BVE-Dienstverlening gefactureerde bedragen, dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum op de bankrekening van BVE-Dienstverlening te zijn bijgeschreven.

 

9.2 BVE-Dienstverlening zal – naar eigen keuze -opdrachtgever voorafgaand aan de activiteit een factuur sturen voor de te leveren Diensten, dan wel na afloop van de Activiteit voor de geleverde diensten.

 

9.3 Indien BVE-Dienstverlening opdrachtgever voorafgaand aan de activiteit een factuur stuurt, vindt facturatie door BVE-Dienstverlening plaats door middel van een inschatting van de kosten van de diensten die op basis van de overeenkomst door BVE-Dienstverlening worden verricht. Indien na afloop van de activiteit blijkt dat meer en/of aanvullende diensten door BVE-Dienstverlening zijn verricht ter uitvoering van de overeenkomst, dan zal BVE-Dienstverlening opdrachtgever hiervoor een aanvullende factuur sturen.

 

9.4 Indien facturatie voorafgaand aan de activiteit plaatsvindt, dient in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, het gefactureerde bedrag uiterlijk vóór aanvang van de activiteit op de bankrekening van BVE-Dienstverlening te zijn bijgeschreven, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum indien tussen de factuurdatum en de aanvang van de activiteit een periode van langer dan veertien (14) dagen ligt.

 

9.5 Indien facturatie voorafgaand aan de activiteit plaatsvindt en het factuurbedrag niet binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn op de bankrekening van BVE-Dienstverlening is bijgeschreven, heeft BVE-Dienstverlening – naar eigen keuze -het recht de overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zonder dat daarmee sprake is van een toerekenbare tekortkoming van BVE-Dienstverlening in de uitvoering van de overeenkomst. opdrachtgever is in dat geval gehouden de kosten die door BVE-Dienstverlening zijn gemaakt ter voorbereiding en/of uitvoering en/of beëindiging van de overeenkomst, alsmede mogelijk daaruit voortvloeiende schade aan BVE-Dienstverlening te vergoeden. BVE-Dienstverlening zal opdrachtgever hiervoor een factuur sturen.

 

9.6 Eventuele op-en/of aanmerkingen op de factuur dienen binnen vijf (5) werkdagen dagen na de factuurdatum schriftelijk aan BVE-Dienstverlening kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt het recht van opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op-en/of aanmerkingen, laat de betalingsverplichting van opdrachtgever op grond van de factuur onverlet.

 

9.7 BVE-Dienstverlening is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen, een en ander te bepalen door BVE-Dienstverlening, bij gebreke waarvan BVE-Dienstverlening niet gehouden is met de uitvoering van de overeenkomst door te gaan, zonder dat zij dienaangaande op enigerlei wijze in verzuim is.

 

9.8 Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet of niet volledig betaald heeft binnen de in lid 1 of lid 4 van dit artikel genoemde betalingstermijn, is zij zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a BW hoger is in welk geval deze wettelijke rente geldt, waarbij een deel van de maand tot een volle maand wordt gerekend. 

 

9.9 Bij niet tijdige of onvolledige betaling is de opdrachtgever zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 1.500,-. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris procureur, advocaat of gemachtigde, maar zullen omvatten de volledig door opdrachtnemer gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijke door opdrachtnemer te betalen kosten aan salaris en verschotten van haar procureur, advocaat of gemachtigde en de gerechtsdeurwaarder en overige kosten. Als bewijs van de kosten in rechte kunnen onder meer gelden de facturen van voornoemde ingeschakelde personen.

 

9.10 Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting van betaling of verrekening.

 

Artikel 10 Annulering

 

10.1 Indien opdrachtgever in de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de datum van feitelijke uitvoering van de overeenkomst, BVE-Dienstverlening meedeelt dat aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst geen gevolg zal worden gegeven óf indien in die periode blijkt dat geen uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven als gevolg van een bevel en/of verzoek van het bevoegde gezag, dan is opdrachtgever gehouden aan BVE-Dienstverlening te vergoeden de werkelijk door BVE-Dienstverlening gemaakte kosten ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, alsmede de kosten die voor BVE-Dienstverlening voortvloeien uit de annulering, waaronder in ieder geval vallen de kosten en/of schade die BVE-Dienstverlening als gevolg van de annulering dient te betalen aan door haar ingeschakelde derden en personeel, alsmede voor de door haar gebruikte Zaken.

 

10.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde kosten, bedragen ten minste 20% van het te verwachten factuurbedrag van de overeenkomst die is geannuleerd. Deze kosten dienen na ontvangst van de factuur binnen de in artikel 9 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde betalingstermijn aan BVE-Dienstverlening te worden voldaan.

 

10.3 Indien opdrachtgever tijdens de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst om welke reden dan ook annuleert of indien annulering plaats vindt als gevolg van een bevel en/of verzoek van het bevoegde gezag, dan is opdrachtgever gehouden BVE-Dienstverlening alle gemaakte kosten te betalen, waaronder in ieder geval vallen de kosten en/of schade die BVE-Dienstverlening als gevolg van de annulering dient te betalen aan door haar ingeschakelde derden en personeel, alsmede voor de door haar gebruikte zaken en BVE-Dienstverlening volledig schadeloos te stellen

 

10.4 Indien aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gevolg wordt gegeven als gevolg van een verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag, dan zal dit niet worden aangemerkt als overmacht aan de zijde van opdrachtgever.

 

Artikel 11: Verplichting opdrachtgever, 

garantie veiligheid personeel en vrijwaring

 

11.1 Opdrachtgever stelt BVE-Dienstverlening in staat de diensten naar behoren te verrichten.

 

11.2 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 7:658 BW, in het bijzonder artikel 7:658 lid 4 BW, alsmede met de verplichtingen die jegens haar voortvloeien uit de arbeidsomstandighedenwet. opdrachtgever vrijwaart BVE-Dienstverlening tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen van het personeel of derden, bijvoorbeeld de arbeidsinspectie.

 

Artikel 12: Hulpzaken en hulppersonen

 

12.1 Indien BVE-Dienstverlening bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van een zaak die toebehoort aan een derde, dan is opdrachtgever jegens BVE-Dienstverlening gebonden aan de beperkingen en voorwaarden die deze derde stelt aan het gebruik van de zaak.

 

Artikel 13: Verplichtingen opdrachtgever t.a.v. de beveiligingsdiensten

 

13.1 Opdrachtgever is BVE-Dienstverlening verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke betrekking hebben op de activiteit, onverkort na te komen.

 

13.2 De opdrachtgever garandeert over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de activiteit in verband waarmee BVE-Dienstverlening haar beveiligingsdiensten verricht en opdrachtgever zal BVE-Dienstverlening desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift daarvan aan BVE-Dienstverlening ter beschikking stellen.

 

13.3 De opdrachtgever zal BVE-Dienstverlening steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. politie gemaakte afspraak in verband met de activiteit.

 

13.4 De opdrachtgever zal de bezoekers van de activiteit en haar personeel informeren omtrent de werkzaamheden en bevoegdheden van BVE-Dienstverlening. De opdrachtgever zal de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot de activiteit steeds vooraf bekend maken aan de bezoekers en het personeel van opdrachtgever.

 

13.5 Opdrachtgever zal aan de bezoekers van de activiteit de gebruikelijke eisen stellen ten aanzien van openbare orde en veiligheid.

 

13.6 Het is opdrachtgever verboden om met betrekking tot de activiteit in verband waarmee BVE-Dienstverlening haar diensten verricht, aan een derde opdracht te (doen) geven om werkzaamheden te (doen) verrichten welke gelijk of gelijksoortig zijn aan die van BVE-Dienstverlening, dan wel deze werkzaamheden te (doen) gedogen.

 

13.7 Indien opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal BVE-Dienstverlening gerechtigd zijn om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de overeengekomen tarieven en prijzen volledig aan BVE-Dienstverlening te voldoen.

 

Artikel 14: Bevoegdheden BVE-Dienstverlening t.a.v. beveiligingsdiensten

 

14.1 BVE-Dienstverlening heeft ten aanzien van de beveiligingsdiensten die zij op basis de overeenkomst verricht een inspanningsverplichting en zal ten aanzien daarvan handelen in overeenstemming met hetgeen van een goede beveiligingsorganisaties in het maatschappelijke verkeer mag worden verwacht.

 

14.2 BVE-Dienstverlening zal de beveiligingsdiensten uitvoeren in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de op deze wet gebaseerde regelingen. Indien en voor zover deze wet en/of de daarop gebaseerde regelingen, vereist dat BVE-Dienstverlening de beveiligingsdiensten op een of meerdere punten wijzigt, dan is BVE-Dienstverlening gerechtigd deze wijzigingen zonder overleg met opdrachtgever door te voeren zonder dat daarmee sprake is van een toerekenbare tekortkoming van BVE-Dienstverlening in de uitvoering van de overeenkomst. Indien en uit deze wijzigingen meerwerk voortvloeit, is opdrachtgever gehouden dit meerwerk volledig aan BVE-Dienstverlening te vergoeden conform de overeengekomen tarieven en prijzen.

 

14.3 Indien BVE-Dienstverlening op verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag de beveiligingsdiensten langer dient te verrichten en/of extra beveiligingswerkzaamheden, dan zal BVE-Dienstverlening dit verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag zonder voorafgaande goedkeuring van opdrachtgever uitvoeren. opdrachtgever is alsdan gehouden dit meerwerk volledig aan BVE-Dienstverlening te vergoeden conform de overeengekomen tarieven en prijzen.

 

14.4 BVE-Dienstverlening is gerechtigd om indien zulks naar het oordeel van BVE-Dienstverlening noodzakelijk is in verband met de door verrichtte beveiligingsdiensten:

 

14.5 de politie vóór, tijdens of na afloop van de activiteit om welke reden dan ook in te schakelen;

 

14.6 maatregelen te nemen om doorgangen en trappen open te maken en vrij van publiek te maken en te houden en nooddeuren vrij te maken.

 

14.7 het tijdstip van toegang tot de plaats waar de activiteit zal plaatsvinden, te vervroegen of op te schorten;

 

14.8 de aanvang c.q. voortgang van de activiteit op te schorten c.q. te beëindigen;

 

14.9 de (verdere) toegang van bezoekers tot de activiteit te weigeren c.q. bezoekers van de activiteit te verwijderen, steeds zonder aanzien des persoons;

 

14.10 bezoekers van de activiteit te visiteren en alle goederen, waarmee de veiligheid van personen en de openbare orde in gevaar kunnen worden gebracht, dan wel waarmee strafbare feiten kunnen worden gepleegd, in bewaring te nemen en aan de politie te overhandigen. Bovengenoemde bevoegdheden van BVE-Dienstverlening zullen uitsluitend door BVE-Dienstverlening plaatsvinden in nauwe samenwerking met opdrachtgever.

 

Artikel 15: Personeel / kleding / ruimte / persoonsgegevens /vervanging

 

15.1 Het Personeel zal Diensten verrichten onder toezicht en leiding van BVE-Dienstverlening. Opdrachtgever heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst de mogelijkheid om aanwijzingen en instructies aan de leidinggevende door te geven tijdens de uitvoering.

 

15.2 De door het Personeel te dragen kleding zal door BVE-Dienstverlening worden vastgesteld na voorafgaand overleg met opdrachtgever, waarbij BVE-Dienstverlening ten aanzien van het personeel dat de beveiligingsdiensten verricht, gebonden is aan de wettelijke uniformplicht. Of de vrijstelling van de uniformverplichting aanwezig is.

 

15.3 Opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van het personeel die de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens verwerken.

 

Artikel 16: Niet-overname personeel

 

16.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na afloop van de overeenkomst met het personeel dat tijdens de overeenkomst de diensten heeft verricht direct of indirect een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel direct of indirect dit Personeel werkzaamheden te laten verrichten.

 

Artikel 17: Klachten

 

17.1 Klachten over de wijze van uitvoering, de voortgang en de kwaliteit van de geleverde diensten dienen binnen twee (2) weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging of voorval waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden, schriftelijk te worden gericht aan BVE-Dienstverlening Postbus 2035 9640 CA Veendam. 

 

17.2 Klacht zullen worden behandeld conform de bij BVE-Dienstverlening geldende klachtenregeling.

 

Artikel 18: Teruggave ter beschikking gestelde Zaken.

 

18.1 Indien BVE-Dienstverlening voor de uitvoering van de overeenkomst, zaken aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dient opdrachtgever deze zaken na afloop van de opdracht  in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren aan BVE-Dienstverlening.

 

18.2 Indien opdrachtgever de zaken niet retourneert, dan wel de zaken niet in de oorspronkelijke staat, met gebreken en/of onvolledig retourneert, dient opdrachtgever alle daaruit voor BVE-Dienstverlening voortvloeiende schade en kosten aan BVE-Dienstverlening te vergoeden.

 

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 

19.1 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van BVE-Dienstverlening ter zake van iedere overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van BVE-Dienstverlening wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 30% van het bedrag (exclusief BTW) dat door BVE-Dienstverlening aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de op grond van de desbetreffende overeenkomst verrichtte diensten.

 

19.2 BVE-Dienstverlening is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in lid 1, niet aansprakelijk voor enige schade die:

 

19.3 het gevolg is van een gebeurtenis die direct of indirect verband houdt met een terroristische aan slag;

 

19.4 bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is;

 

19.5 het gevolg is van de door omstandigheden geëiste spoed;

 

19.6 het gevolg is van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden;

 

19.7 het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de verzending of overdracht van gegevens door opdrachtgever aan BVE-Dienstverlening als gevolg van een gebrek aan en/of onjuist gebruik van het daarbij door opdrachtgever gehanteerde communicatiemiddel.

 

19.8 Het in lid 1 bedoelde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en slechts voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BVE-Dienstverlening of haar leidinggevenden.

 

19.9 Aansprakelijkheid van BVE-Dienstverlening voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

19.10 Betaalde schadevergoedingen zullen steeds in mindering strekken op eventuele verplichtingen uit ongedaanmakingsverbintenissen als bedoeld in artikel 6:271 BW.

 

19.11 Aansprakelijkheid van BVE-Dienstverlening wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst kan slechts ontstaan indien en wanneer opdrachtgever BVE-Dienstverlening onverwijld en deugdelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld en BVE-Dienstverlening ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die BVE-Dienstverlening in staat stelt adequaat te reageren.

 

19.12 De opdrachtgever vrijwaart BVE-Dienstverlening voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

19.13 Indien opdrachtgever aan BVE-Dienstverlening informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en bestanden.

 

19.14 Opdrachtgever vrijwaart BVE-Dienstverlening voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever kan worden toegerekend.

 

Artikel 20: Vertrouwelijkheid

 

20.1 Opdrachtgever en BVE-Dienstverlening staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijk aard, zal vertrouwelijk worden behandeld, behoudens de wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven. BVE-Dienstverlening legt deze verplichting ook op aan alle medewerkers.

 

Artikel 21: Overmacht

 

21.1 BVE-Dienstverlening heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BVE-Dienstverlening zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht en geschillen

 

22.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en BVE-Dienstverlening wordt beheerst door het Nederlands recht.

 

22.2 Alle geschillen en vorderingen die tussen opdrachtgever en BVE-Dienstverlening mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter.