Gedragscode

Deze gedragscode is geldig voor iedereen die werkzaam is binnen BVE-Dienstverlening ook stagiaires 

 

“In mijn hoedanigheid als medewerker van BVE-Dienstverlening, beloof ik:

 

Om levens en eigendommen te beschermen: misdaad tegen het bedrijf van mijn werkgever/cliënt of tegen andere organisaties en instellingen waaraan ik ben verbonden te voorkomen en/of te verminderen.

 

Om mijn taken met eerlijkheid en integriteit uit te voeren en de hoogste morele principes te handhaven.

 

Om mijn taken getrouw, ijverig en betrouwbaar uit te voeren, en om de wetten, het beleid en de procedures te handhaven die de rechten van anderen beschermen.

 

Om mijn taken naar waarheid, accuraat en verstandig uit te voeren, zonder tussenkomst van persoonlijke gevoelens, vooroordelen, vijandigheden of vriendschappen die mijn oordeel beïnvloeden.

 

Om overtredingen van de wet, regels of voorschriften onmiddellijk aan mijn leidinggevenden te melden.

 

Het respecteren en beschermen van informatie die door mijn werkgever of cliënt als vertrouwelijk en geprivilegieerd wordt beschouwd, behalve wanneer hun belangen in strijd zijn met de hoogste wetgeving of deze Ethische Code.

 

Samen te werken met alle erkende en verantwoordelijke wetshandhavingsinstanties binnen hun rechtsgebied.

 

Geen enkele vergoeding, commissie, fooi of ander voordeel te accepteren zonder medeweten en toestemming van mijn werkgever.

 

Om mij ten allen tijde professioneel te gedragen en mijn taken uit te voeren op een manier die de eer van mijzelf, mijn werkgever en het beveiligingsberoep weerspiegelt.

 

Om mijn prestaties voortdurend te verbeteren en te reflecteren. 

 

Discriminatie:  wordt binnen onze organisatie niet geaccepteerd ook niet jegens geaardheid Ras of welke vorm dan ook.

 

Seksuele intimidatie: Onder seksuele intimidatie valt tijdens het werk alle seksuele toenaderingen, verzoeken om seksuele gunsten, verbaal non verbaal. 

 

ongepaste agressie: BVE-Dienstverlening streeft naar zo weinig mogelijk agressie op de werkvloer. Jij gebruikt dan ook nooit meer dwang dan nodig is.  

 

bij niet houden aan de gedragscode kan BVE-Dienstverlening sancties opleggen of  de samenwerking per onmiddellijk beëindigen.